О фабрике » Басты » «Ареола» Тоқыма фабрикасы – иірілген жіп және тоқыма бұйымдарынын өндіру
Интернет-магазин
Кіру | Тіркеу

О фабрике

 • «Ареола» фабрикасы (Беларусь, Минск
  ?аласында) 1992 жылы ??рыл?ан. Сол
  кезінде ?зінде-а? белорус то?ыма
  киімдерін т?тынушылар?а арнал?ан
  ал?аш?ы то?ыма киімдер коллекциясы
  жасалынып шы?арылды. Б?л к?сіпорыны?
  то?ыма ?німдері секторында ?рі ?арай?ы
  дамуына ке?інен жол ашты.

 • «Ареола» фабрикасы (Беларусь, Минск
  ?аласында) 1992 жылы ??рыл?ан. Сол
  кезінде ?зінде-а? белорус то?ыма
  киімдерін т?тынушылар?а арнал?ан
  ал?аш?ы то?ыма киімдер коллекциясы
  жасалынып шы?арылды. Б?л к?сіпорыны?
  то?ыма ?німдері секторында ?рі ?арай?ы
  дамуына ке?інен жол ашты.

 • ?азіргі кезінде «Ареола» - ?з ішіне таби?и ж?не
  химиялы? талшы?тарды иірілген жіпке дейін ??деп
  жасауды? толы? концептін, жеке меншікті дизайны
  бар, ерлер мен ?йелдерге арналып ?зірленген то?ыма
  ?німдеріні? 5 маусымды? коллекциясын ?амтитын,
  иірілген жіптер мен то?ыма ?німдеріні? ?ндірісі.

 • Талшы?тар тарау?а арнал?ан болат ш?ткелі ж?не
  тара?ты, ке? ау?ымды иіру технологияларыны? бар
  болуы, жіптерді ?лкен біліктерге орал?ан ?алыпта
  бояу, иірілген жіптерді? ?р алуансапалы т?рлерін
  мол м?лшерде шы?ару?а м?мкіндік береді, оларды?
  ??рамында – ж?н, альпака, мохер, вискоза, акрил,
  зы?ыр, полиамид ж?не т.б. бар.

 • То?ыма ?німдерін жобалауда?ы шы?армашылы?
  идеяларды? заманауи технологиялар базасында?ы
  «Штоль» жіп иіру ??ралымен к?зтартарлы? ?сем
  иірілген жіптермен с?йкес ?йлестікте болуы, т?менгі
  маркетингке с?йене отырып, ?кімшілік ж?мыстарды?
  жина?ы ?йымдастырылуы, «Ареола» сауда белгісін
  ?рі ?арай табысты т?рде дамыта беруге м?мкіндік
  береді.